PTFE ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |

 • Ptfe ଲାମିନେଟ୍ କପଡା |

  Ptfe ଲାମିନେଟ୍ କପଡା |

  Ptfe ଲାମିନେଟେଡ୍ କପଡା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ସ୍ kn ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାନ୍ଧାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe କପଡା |

  Ptfe କପଡା |

  Ptfe କପଡା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • କଳା Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |

  କଳା Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |

  ବ୍ଲାକ୍ ପିଟିଏଫ୍ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କପଡା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ |

  Ptfe ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ |

  Ptfe ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟେପ୍ |

  Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟେପ୍ |

  Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟେପ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ |

  Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ |

  Ptfe ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଆବୃତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର କପଡା |

  Ptfe ଆବୃତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର କପଡା |

  Ptfe ଆବୃତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର କପଡା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଆବୃତ ଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |

  Ptfe ଆବୃତ ଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |

  Ptfe କୋଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କପଡା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |
 • Ptfe ଆବୃତ ଟେପ୍ |

  Ptfe ଆବୃତ ଟେପ୍ |

  Ptfe Coated Tape ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଫାଇବରଗ୍ଲାସରୁ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସାଧା ବୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମ basic ଳିକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ PTFE ରଜନୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ptfe ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରେ |